Privacy Policy

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie van Trailrun Seters Mooiste. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens van privé personen en functionarissen bij onze sponsoren, toeleveranciers en relaties.

Trailrun Seters Mooiste. verzamelt persoonlijke gegevens van individuele deelnemers en bezoekers van onze websites.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De GDPR (General Data Protection Regulation), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.

AVG en bescherming van persoonsgegevens
Met het oog op de invoering van deze wet heeft Trailrun Seters Mooiste. een informatie-beveiligingsbeleid opgezet. Het geheel omvat technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en procedures voor de melding van incidenten, controlemechanismen, evaluatie van activiteiten en continue verbetering.

Trailrun Seters Mooiste is voor vrijwel alle verwerkingen verantwoordelijke; een aantal gegevens wordt door derden partijen (bijvoorbeeld inschrijven.nl) in opdracht van Trailrun Seters Mooiste verzameld en/of verwerkt. Voor deze verwerking beschikt Trailrun Seters Mooiste. over een gegevensverwerkingsadministratie. Relevante aspecten hieruit leest u in dit privacyreglement. Dit register is onderdeel van het Informatiebeveiligingsbeleid en wordt evenals overige documenten met regelmaat geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt.

De bescherming van privacy speelt een belangrijke rol in onze organisatie. In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie; de principes als opgesteld in de AVG zijn daarbij uitgangspunt. Dit houdt o.a. in dat Trailrun Seters Mooiste:

  • op begrijpelijke en transparante wijze informeert over de wijze waarop en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  • informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Trailrun Seters Mooiste. worden verwerkt.
  • niet méér of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden en grondslagen
Trailrun Seters Mooiste verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen. Wij hebben daarbij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de organisatie van het evenement, voor de goede afhandeling van uw verzoek of voor het leveren van onze verplichtingen naar u toe.

Bij inschrijving of bepaalde activiteiten wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen, informatie aanvraagt of vrijwilliger wordt. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde ook weer kunt intrekken.

In de hierna volgende hoofdstukken informeren wij u meer gedetailleerd.

 Website

Cookies
Wij maken op onze website en (in de toekomst mogelijk) apps gebruik van cookies. U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser.

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van Stichting De Bredase Singelloop gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken wij cookies? 
Trailrun Seters Mooiste gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die Trailrun Seters Mooiste gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze websites en (toekomstig) apps kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden? 
Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

Afmelden cookies
Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

Uw persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens

Het leveren van (pre-)contractuele diensten
Trailrun Seters Mooiste verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren of om diensten van u af te nemen. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor de betaling van de inschrijving en de daaraan gekoppelde levering van goederen en diensten (zoals bestelling van TRAILRUNNING merchandise, toesturen van digitale pre/post magazines, nieuwsbrieven e.d), voor de administratie van vrijwilligers (b.v. het benaderen in verband met deelname aan het komende evenement), voor de fysieke organisatie van het evenement (contracten met sponsoren en leveranciers, levering van diensten, betalingen), vanwege het relatiebeheer richting de genodigden en overige stakeholders of voor analysedoeleinden van deelnemers of websitebezoek. Volgens de nieuwe richtlijnen leveren deze redenen ons een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Betrokkenheid van en delen met derden
Trailrun Seters Mooiste schakelt als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen in om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe optie voor de registratie van inschrijvingen, afhandeling van productie van de startnummers of het toezenden van nieuwsbrieven en digitale pre- en aftermagazines.

Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Trailrun Seters Mooiste de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

Om juridische redenen delen met derden
We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen, op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van Trailrun Seters Mooiste, onze deelnemers, relaties of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

Marketing en promotieactiviteiten
Trailrun Seters Mooiste informeert geïnteresseerden graag over ontwikkelingen, samenwerkingen, aanbiedingen, innovaties en overige relevante content met betrekking tot onze evenementen en website, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

Trailrun Seters Mooiste deelt of verkoopt geen persoonsgegevens met of aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Verwerking van uw gegevens op onze website
Wij verzamelen en gebruiken geen persoonlijke gegevens via onze website anders dan aangegeven bij het cookie beleid. Uw gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek en analyse om onze website en (toekomstige) apps te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet.

Bewaartermijnen

Trailrun Seters Mooiste slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten.

  • Persoonsgegevens van individuele deelnemers (naam, postcode, woonplaats en mailadres) blijven onbeperkt bewaard in verband met publicatie van de uitslagen en toezenden van digitale nieuwsbrieven alsmede de pre- en aftermagazines.
  • Overige gegevens van individuele deelnemers worden binnen 6 maanden na het evenement ofwel verwijderd ofwel geanonimiseerd en toegepast voor algemene analysedoeleinden.
  • Persoonsgegevens van contactpersonen bij trails of trailrunning activeiten, groepsinschrijvingen, scholen en entertainment worden binnen 6 maanden na het evenement met uitzondering van het mailadres vernietigd. Het mailadres wordt conform de verstrekte toestemming opgenomen in onze database. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen en kunt u zich daarmee (laten)uitschrijven. Algemene gegevens van groepen, scholen, bands/artiesten en bedrijven worden onbeperkt bewaard.
  • Persoonsgegevens van vrijwilligers worden onbeperkt bewaard tot het moment van opzegging. Na opzegging worden deze gegevens binnen 1 maand volledig verwijderd.
  • Persoonsgegevens van sponsoren, toeleveranciers, genodigden en overige stakeholders worden onbeperkt bewaard tot het moment van opzegging. Na opzegging worden deze gegevens binnen 1 maand volledig verwijderd.

 Uw rechten

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Rectificatie van uw persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;

Wissen van uw persoonsgegevens
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit)
U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Ook kunt u uw recht op bezwaar bij ons uiten als u het niet eens bent met onze verwerking van uw gegevens.

Vragen, verzoeken of klachten

Vragen, verzoeken of klachten indienen bij Trailrun Seters Mooiste.

Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Trailrun Seters Mooiste. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via dit formulier of via onderstaande contactgegevens:

Email: trailrunsetersmooiste@gmail.com

U ontvangt uiterlijk na 4 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van dit privacyreglement
Trailrun Seters Mooiste behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 9 november 2018.